Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Choinnich pàrantan Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis feuch aonta a ruighinn air mar a bu chòir ceannard fhastadh dhan sgoil.

Tha an sgoil air a bhith gun cheannard làn-ùine bho 2009, agus i an-dràsta gun cheannard idir, às dèidh mar nach thugadh an obair làn-ùine don tè a bha na ceannard eadar-amail, Annika Jannsen, leis nach robh Gàidhlig aice.

Tha Iain MacAonghais a' toirt sùil air an sgeulachd thuige seo.