Achd Ath-leasachaidh an Fhearainn ga ath-sgrùdadh

Tha Buidheann Ath-sgrùdaidh Achd Ath-leasachaidh an Fhearainn ann an Leòdhas agus na Hearadh an-dràsta.

Tha iad son faighinn a-mach ciamar a chuidich an Achd coimhearsnachdan ann a bhith a' ceannach an fhearainn aca fhèin.

Tha iad cuideachd airson faighinn a-mach dè na cnapan-starra tha an Achd a' cur fa chomhair dhaoine agus ciamar a ghabhas a chur an sàs do choimhearsnachdan sna bailtean mòra.

Seo Aonghas Dòmhnallach.