Cumhachd ath-nuadhachail an Ile

Màr phàirt do shreath air cumhachd ath-nuadhachail ann an Earra Ghàidheal, sùil air suidheachadh Ile.

'S ann san eilean a chaidh a' chiad inneal coimearsalta airson cumhachd nan tonn a leasachadh ann am Port na h-Abhainne.

Tha dùil a-nis ri stèisean coimearsalta airson cumhachd an lan a chur gu feum ann an Caol Ile, 's sin anns an amharc an ath-bhliadhna.

Air fhoillseachadh