Rathaidean Ratharsair Robach audio

Tha muinntir Ratharsair air draghan a thogail mu rathad cho ainmeil 's a th' anns na h-Eileanan, 's iad den bheachd nach fhada gus nach gabh e cleachdadh idir, leis an droch staid anns a bheil e.

Chaidh Rathad Chaluim, ann an ceann a tuath an eilein, ainmeachadh mar urram air Calum MacLeòid a thug cha-mhòr 20 bliadhna ga thogail leis fhèin.

Chuir Calum roimhe an rathad a thogail tarsainn na mòintich bho Chaisteal Bhròchail gu ruige a' bhaile aige fhèin, Àranais, ri linn 's gun robh a h-uile duine a' fàgail a' chinn a tuath.

Mus do chuir e crìoch air an rathad ge-tà, cha robh a' fuireach ann an ceann a tuath an eilein ach e fhèin 's a theaghlach.