Pinn a' Pholly

A Ghallaibh a-nis, far a bheil fear air dòigh inntinneach fhaighinn airson a bhith a' dèanamh airgid à bloighean fiodha bho tocasaidean uisge-bheatha, agus bàtaichean eachdraidheil mar am Politician.

Tha an gnìomhachas aig Màrtainn English air a bhith cho soirbheachail 's gu bheil fiù 's am Prionnsa Teàrlach a' ceannach bhuaithe.

Tha tuilleadh aig Dòmhnall MacLaomainn.