A' Ghàidhlig san Àrainneachd

Gabhaidh mòran a bharrachd dèanamh den Ghàidhlig a thaobh dualchas nàdarra na Gàidhealtachd.

Sin am beachd de bheil fear a tha os cionn cùrsa ùr sa chànan a tha cuideachd ag amas air mion-eòlas a bh' aig na seann Ghàidheil mun àrainneachd a chumail beò.

Tha Eilidh NicLeòid air a bhith a-muigh am measg nam meanglan.