Ceist mu chroitean Mhoireibh

An t-seachdain seo tha sinn a' toirt sùil air gnothaichean co-cheangailte ri croitearachd.

Fo Achd ùr na Croitearachd, chaidh Moireibh agus Eilean Arainn a chur ris na Siorrachdan Croitearachd airson a' chiad uair.

Chan eil cus coltais ge-tà, gun tèid croitean sam bith a chruthachadh ann am Moireibh, aig an ìre seo co-dhiù, mar a tha Teàrlach Quinnell ag aithris, anns a' chiad phìos ann an sreath de cheithir air croitearachd.