Fuil ùr do chroitearachd

A bharrachd air daoine a chaidh a thogail ann an sgìrean croitearachd, tha iarrtas airson chroitean cuideachd am measg feadhainn a thàinig a-steach chun na Gàidhealtachd 's nan Eilean bho àiteachan eile.

Dè cho furasta 's a tha e dhaibhsan croitean fhaighinn ge-tà?

Anns an treas earrainn den t-sreath aige air croitearachd, tha Teàrlach Quinnell air a bhith a' rannsachadh na ceiste sin.