Bùth Ratharsair leis na daoine

Tha muinntir Ratharsair a' dèanamh gàirdeachais às dèidh dhaibh smachd fhaighinn air bùth an eilein.

Fhuair Co-Chomann Bùth Ratharsair sealbh air a' bhùth gu laghail Dimàirt.

Bha dragh gun dùineadh a' bhùth is an tè leis an robh i aig aois a dreuchd a leigeil dhith.