Talamh Ionaltraidh

Talamh ionaltraidh: a bheil croitearan a' dèanamh feum gu leòr dheth, agus mur a bheil, ciamar a ghabhas sin atharrachadh?

Sin dìreach cuid de na ceistean a bha gam faighneachd aig cruinneachadh bliadhnail Caidreachas Croitearachd na h-Alba, a bha a' ruith ann an Steòrnabhagh Diardaoin 's Dihaoine.

Thaghail an tè-naidheachd againn, Catriona NicIlleathain, air a' cho-labhairt.

Air fhoillseachadh