Taigh Mòr Ratharsair

Chaidh a losgadh gu làr dà thuras na eachdraidh ach tha Taigh Mòr Ratharsair air èirigh as ùr.

Chaidh an togalach eachdraidheil, a bha uair na dhachaigh do Chlann 'icLeòid ach a tha an-diugh ann an làmhan nan daoine, fhosgladh gu h-oifigeil ceithir bliadhna nas anmoiche na bha dùil.

Bha an tè-naidheachd againn Eilidh NicLeòid am measg na bha ann.