Cèilidh Mhòr Lios Mòr

Rinnear còrr is £6000 do charthannas aig cèilidh a mhair fad ceithir uairean fichead ann an Lios Mòr air an deireadh-sheachdain.

Chaidh airgead a ghealltainn nan cumadh iad a' dol fad oidhche agus là aig a' chèilidh.

Rinnear na ceudan aig rup cuideachd.