Neach-ionnsachaidh na bliadhna

Chaidh oileanach òg, a rugadh anns a' bhaile far a bheil am Mòd Nàiseanta Rìoghail ga chumail am bliadhna, Pàislig, ainmeachadh leis a' Chomunn Ghàidhealach mar neach-ionnsachaidh Gàidhlig na bliadhna.

Chaidh an t-urram a bhuilleachadh air Alasdair Mulholland, a tha 18.

Bha fiù 's ball den teaghlach Rìoghail am measg na bha an làthair.

Tha sin, agus an còrr de naidheachdan a' Mhòid Dimàirt bho aig Eileen NicDhòmhnaill ann am Pàislig.

Air fhoillseachadh