Comhairle ghnothachais dhan òigridh

Fhuair òigridh aig Àrd-sgoil MhicNeacail agus Àrd-sgoil an Tairbeart comhairle air gnothachas agus Fraser Doherty, an duine a stèidhiche a' chompanaidh shilidh SuperJam, a' tadhal orra.

Thòisich Mgr Docherty an gnothach nuair nach robh e ach 14.

Thàinig e dha na h-Eileanan an Iar às dèidh dha cuireadh fhaighinn bhon bhuidhinn Include Us, a tha ag amas air daoine òga a bhrosnachadh gus a dhol an sàs ann an gnothachas.