Coithional eile a' fàgail

Tha tè de na coithionalan as motha an Eaglais na h-Alba air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan ceum nas fhaisge air an eaglais fhàgail ri linn ceist nam ministearan gèidh.

Chaidh litrichean agus bileagan bhòtaidh gu buill aig Àrd-Eaglais Steòrnabhaigh feuch a bheil iad airson an eaglais fhàgail.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.