Cothroman ùra an Uibhist

Tha a' buidheann Cothrom ann an Uibhist a Deas an dòchas barrachd òigridh a bhrosnachadh gus gnìomhachasan a stèidheachadh anns a' choimhearsnachd.

Fhuair a' bhuidheann treànaidh agus leasachaidh taic-airgid de cha mhòr £40,000 nòt bho Bhanca Rìoghail na h-Alba.

'S iad an aon bhuidheann ann an Alba a shoirbhich le tagradh airson airgead fhaighinn bhon bhanca.