Mathain, trèicil, coyotes is comhachagan

Dòigh annasach air sgadan sàillte ithe, coyotes nach teich agus comhachag a dh'innseas cò ris a bhios an t-sìde coltach.

Cuid de na sgeulachdan a chuala Gilleasbaig Fearghasdan nuair a chuir e seachad beagan làithean a' clàradh Ghàidheal ann an Albainn Nuaidh.

Cleas na h-Alba, tha a' Ghàidhlig air crìonadh ann, ach tha an fheadhainn aig a bheil i a' cheart cho fileanta 's a bha an sinnsearan às an t-seann dùthaich.

Tha an aithris aig Eilidh NicLeòid a' tòiseachadh le Ailean MacLeòid ag innse do Ghilleasbaig mun bhiadh as fheàrr leis.