Glaschu Gàidhealach

Tha a' Ghàidhlig a' fàs ann an Glaschu, aig an dearbh àm 's a tha i a' crìonadh sna sgìrean dùthchail.

Chuir figearan a' Chunntais-Shluaigh bhon t-seachdain seo chaidh iomagain air gu leòr mu na bha an dàn don chànan.

Chaidh Iain MacDiarmaid air chuairt sa bhaile mhòr feuch cò às a thàining an t-àrdachadh a chunnacas air an àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Glaschu, agus a bheil leasanan ann a ghabhas ionnsachadh ann an oidhirp stad a chur air a' chrìonadh sna h-eileanan.

Air fhoillseachadh