Ubhal-ghortan sa Mhonadh Ruadh

Thèid 18 ubhal-ghortan a chur air feadh Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh, airson comharrachadh gu bheil 10 bliadhna ann bho chaidh a' phàirce a stèidheachadh.

'S ann le seòrsaichean ubhail Albannach a thèid an lìonadh, agus ann an cuid de shuidheachaidhean, gheibh am poball cothrom air a' mheas a bhuain.

Tha tuilleadh fiosrachaidh aig Teàrlach Quinnell.