Ceistean mu cheadan-siubhail

Dh'fhoillsich an Riaghaltas ann an Westminster pàipear a' mìneachadh nam buannachdan a tha Albannaich a' faighinn bho cheadan-siubhail agus crìochan stèidhichte na Rìoghachd Aonaichte.

Tha am pàipear na phàirt de shreath a tha a' cur ris an deasbad mun referendum air neo-eismeileachd.

Thubhairt Riaghaltas na h-Alba nach eil creideis aig a' phàipear, ach gu bheil e a togail grunn cheistean.