Iomradh-bàis Iain Fearchar Rothach

Tha luaidh ga dhèanamh air Iain Fearchar Rothach, a chaochail air 26 am Faoilleach 2014, aig aois 79.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag innse sgeulachd a bheatha.