Bho nurs gu crèadhadair

Tha an eaconomaidh a' fàs a-rithist, a-rèir GDP na duthcha.

Bidh mòran de luchd-obrach a' siubhail astar mòr ge-tà, airson obair a lorg.

B' àbhaist do nurs anns An Lagaidh a bhith nam measg, a' siubhail a dh'Inbhir Nis gach là son a cuid saothair.

Ach, dh'fhàs i searbh de a bhith dràibheadh còrr 's 100 mìle gach là, 's chaidh i an-sàs ann an obair eile, gu math nas fhaisge air an taigh.