Eas-aonta mu sheirbhisean

Tha eas-aonta a' leantainn eadar Bòrd Slàinte nan Eilean Siar agus Comhairle nan Eilean Siar mu bhith a' roinn sheirbhisean.

Le beagan is bliadhna ri dhol ron cheann-là, tha iad le chèile a' moladh modailean eadar-dhealaichte 'son seirbhisean a ruith.

Tha dragh ann a-nis gun tèid co-dhùnadh a sparradh orra le Riaghaltas na h-Alba mura tig aonta.