Alasdair Moireasdan a' beachdachadh air an not

Alasdair Moireasdan a' còmhradh ri Iain MacAonghais mun not.