Moladh airson Bràigh Bhearaghadail

Thug Còmhdhail na h-Alba dhan fhollais an roghainn acasan airson rathad Bhràigh Bhearaghadail - air an A9 - a leasachadh.

Tha seo a' tighinn an dèidh sia mìosan de rannsachadh bhon bhuidheann air ciamar a ghabhadh an leathad chas a dhèanamh na bu shàbhailte.

Tha draghan air a bhith ann greis mu thubaistean air a' phìos den rathad a tha ro chumhang airson dà làraidh a bhith a' siubhal ri taobh a chèile.

Seo Coinneach Mac a' Ghobhainn.

Air fhoillseachadh