Taic bho Choimisean nan Crìochan

Tha Coimisean nan Crìochan air an taic a chur ri moladh gus an àireamh chomhairlichean anns na h-Eileanan Siar a lùghdachadh.

Thuirt an Coimisean gu bheil iad den bheachd gum biodh 28 comhairliche iomchaidh, seach an 31 a th' ann an-dràsta.

Tha coltach a-nis gun lean còmhraidhean air a' chùis, mar a tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.

Air fhoillseachadh