Diofar bheachdan ann an saoghal a' chiùil

Tha Aonadh an Luchd-Ciùil an t-seachdain seo a' cumail coinneamh fhosgailte airson beachd fhaighinn air mar a tha luchd-ciùil a' faireachdainn mun referendum.

Tha Iain MacAonghais air a bhith a' trusadh bheachd air a' chuspair cuideachd.