Còig Là tro mheadhan na Gàidhlig

Ceòl, croitearachd agus còcaireachd - cuid de na cur-seachadan a th' air a bhith aig Gàidheil òga a th' ann an Leòdhas airson sgilean ùr ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha Còig Là air a ruith le Fèisean nan Gàidheal agus seo an treas bliadhna a chaidh a chumail.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.