Beachdan à Inbhir Nis

Tha fhios againn uile gu bheil turasachd deatamach do dh'eaconamaidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean, 's na mìltean obraichean an crochadh air.

Ach dè a' bhuaidh a bheireadh neo-eisimeileachd air a' ghnìomhachas?

Chaidh Domhnall MacLaomainn cuairt timcheall prìomh-bhaile na Gàidhealtachd airson beachd mhuinntir Inbhir Nis fhaighinn air an dearbh chuspair.

Air fhoillseachadh