Ullachadh Nèill Iain cha mhòr deiseil

Tha an craoladair, Niall Iain Dòmhnallach, air a bhith trang ann an New York ag ullachadh son an turas iomraidh as motha dha bheatha.

Tha am bàta aige an ìre mhath deiseil son feuchainn tarsainn a' Chuain Shiar gu ruige Steòrnabhaigh.

Tha Niall Iain an dùil falbh uaireigin sna làithean a tha romhainn.