Ceòl anns a' Ghearraidh Chruaidh

Le baile Steòrnabhaigh cho trang 's a bhios e aig àm sam bith den bhliadhna, chaidh Dòmhnall MacLaomainn a choinneachadh ri cuid de na bhios air an àrd-ùrlar aig Fèis Cheilteach Innse Gall air Oidhche Ardaoin.

Bha e cuideachd airson faighinn a-mach dè a' bhuaidh a th' aig an fhèis air gnìomhachasan ionadail.

Air fhoillseachadh