Cuairt mu thimcheall baile Steòrnabhaigh

Bha là trang ann an Steòrnabhagh Dihaoine; an treas là de Fhèis Cheilteach Innse Gall.

'S iomadh rud a bha a' dol anns a' Ghearraidh Chruaidh, le còmhlain leithid Big Country, Ceòl na Cloinne agus Norrie "Tago" MacÌomhair uile air an àrd-ùrlar.

Chaidh am fear-naidheachd Coinneach Mac a' Ghobhainn a dh'fhaicinn mar a bha cùisean a' dol.

Air fhoillseachadh