Ag ullachadh nan stèiseanan-bhòtaidh

Le nas lugha na ceithear uairean fichead chun a' bhòt, chan e a-mhàin luchd-iomairt 'Bu Chòir' agus 'Nas Fheàrr Còmhla' a tha trang.

Tha oifigearan-taghaidh air feadh na dùthcha a' dèanamh cinnteach gu bheil stèiseanan-bhòtaidh, agus an luchd-obrach a bhios gam frithealadh, deiseil airson an là mòr.

Bhruidhinn Dòmhnall MacLaomainn ri oifigear-taghaidh Uibhist agus Bharraigh, Alasdair MacEachairn.

Air fhoillseachadh