Gàidhlig an Cinn Tìre

Tha caileagan òga à Tairbeart Loch Fìne a' feuchainn ri ùidh a thogail sa Ghàidhlig ann an Cinn Tìre tro na h-òrain aca.

Chaidh an còmhlan Na Seudan Ùr a stèidheachadh le còignear charaidean mu cheithir bliadhna air ais aig Acadamaidh an Tairbeirt.

Air fhoillseachadh