Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig

Thàinig co-labhairt foghlaim an t-Alltain anns an Aghaidh Mhòir gu crìch Diardaoin.

Thug an tachartas seo cothrom do thidsearan agus oileanaich na Gaidhlig sùil a thoirt air leabhraichean agus goireasan teagaisg ùr.

Bha Seonaidh MacCoinnich an làthair.