Eaglais Shaor a' gabhail ri tagraidhean

Choinnich Coimisean Àrd-Sheanadh na h-Eaglaise Saoire ann an Dùn Èideann oidhche Chiadain.

Am measg na bha romhpa, bha tagradh bho dithis mhinistearean air Taobh Siar Rois agus dà choithional ann an Leòdhas 's na Hearadh a tha air Eaglais na h-Alba fhàgail air sgàth 's a' chonnspaid mu mhinistearan gèidh.

Tha tuilleadh aig Kerr Gibb.