Co-labhairt DigiScot

Tha e deatamach gum faigh barrachd dhaoine ann an Alba air-loidhne.

B'e sin fear de na teachdaireachdan a bha rin cluinntinn aig Co-labhairt Digiscot ann an Srath Pheofhair.

Chaidh iomradh cuideachd a thoirt air mar tha adhartas ann an teicneolas a' bualadh air gnìomhachas is luchd-ceannachd san fharsaingeachd.

Air fhoillseachadh