Mòd na Cloinne: a' chiad là

Eadar seinn, bàrdachd, còisirean òga agus còmhlain-ciùil, tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail air a bhith a' fàgail Taigh-cluiche Eden Court an Inbhir Nis fìor thrang.

B' e farpaisean chloinne a chaidh a chumail Diluain agus, shìos am measg an 'stir', tha am fear-naidheachd againn Coinneach Mac a' Ghobhainn.