Là Litreachais a' Mhòid

B' e Diciadain Là Litreachais a' Mhòid, far an deach duaisean a thoirt seachad airson na pìosan sgrìobhaidh a chaidh ullachadh airson nam farpaisean.

Tha am Mòd cuideachd a' toirt cothrom do dh'ùghdarran na leabhraichean ùr aca fhoillseachadh, 's dòchas gum bi litreachas na Gàidhlig air a bhrosnachadh san fharsaingeachd.