Dìleab Mòd Inbhir Nis

An dèidh seachdain thrang ann an Inbhir Nis, tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail seachad airson bliadhna eile.

Eadar na h-àireamhan de dh'fharpaisich agus de thachartasan air an iomall, tha an Comann Gàidhealach gu mòr air an dòigh leis mar a chaidh cùisean.

Tha an Comann cuideachd ge-tà, airson dìleab fhagail aig baile Inbhir Nis a thaobh co-obrachadh eadar buidhnean Gàidhlig.