Molaidhean ùra airson tuathanasan-èisg

Tha beachdan mhuinntir Shlèite gan sireadh air molaidhean airson dà thuathanas-èisg a togail san sgìre.

Tha companaidh à Sealtainn a' sireadh cead airson 10 cèidsichean a chur eadar dà làraich ann an Loch Èiseort.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.