Gearraidhean Chomhairle

Nochd iarrtas gun deadh smachd air ìre na cìs comhairle a thilleadh gu na comhairlean ionadail ann an 2016.

Tha na Lib Deamaich air Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gu bheil an suidheachadh a th' ann an-dràsta "a' tachdadh seirbheisean ionadail".

Tha a' Chomhairle a' cur romhpa gearraidhean mòr a dhèanamh thar an ath-cheithir bliadhna.