Eadar-theangachadh ùr den Tiomnadh Nuadh

Tha an obair air dreach ùr Gàidhlig den Tiomnadh Nuadh a-nise deiseil.

Tha sgioba de cheathrar eòlaichean air a bhith ag obair fad còrr is sia bliadhna ag eadar-theangachadh leabhraichean a' Bhìobaill bhon chànan san deach an sgrìobhadh.

Tha iad an dòchas gum brosnaich seo barrachd dhaoine gus am Bìoball a leughadh.

Choinnich Eilidh NicLeòid ri cuid a th' air a bhith an sàs sa phròiseict.

Air fhoillseachadh