Tuilleadh airgid a dhìth son dialysis

Tha cuid ann an Ceann Loch Chille Chiarain feargach mu mar a làimhsich an NHS na h-oidhirpean gus aonad dialysis a stèidheachadh sa bhaile.

Dh'aontaich a' choimhearsnachd ri £38,0000 a thogail gus cuideachadh leis a' chosgais.

Ach a-nis, airson an dàrna uair, tha an NHS ag iarraidh barrachd 's iad a' cumail a-mach gu bheil a' chosgais air a dhol suas.