Mì-thoileachas anns na Hearadh

Tha iomagain air muinntir Cheann a Tuath Na Hearadh fhathast a dh'aindheoin geallaidhean bho Bhòrd Slàinte Nan Eilean Siar gum bi an t-seirbheis dotair, taobh a-muigh na h-uairean àbhaisteach, freagarrach do dh'fheumalachdan na sgìre.

Tha sgeama pìodhlat far a bheil nursaichean a' tabhainn cùram - neo dotair steidhichte ann an Steornabhagh air a thighinn gu crìoch, agus tha a' Bhòrd Slàinte a-nis ag radh gun teid a sgeama a chuir an gniomh làn ùine.