Sneachd air a bhith na thrioblaid

Bha sneachd air a bhith a thrioblaid ann an grunn sgìrean air feadh na dùthcha Diardaoin.

Bha còrr 's 10 sgoil dùinte, le mu 40 dhiubh sin air a' Ghàidhealtachd.

Bha cùisean cuideachd doirbh air na rathaidean agus maill gu leòr air seirbheisean còmhdail.

Agus a-rèir oifis na sìde tha dùil ri barrachd sneachda sna laithean a romhainn.