Leabhar sgoile a rinneadh le sgoilearan

Chaidh leabhar Ghàidhlig ùr fhoillseachadh airson bun-sgoiltean mu bheatha Màiri Stiùbhairt.

Chan eil cail a mach as an àbhaist a sin ach gur iad sgoilearan aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig ann an Dùn Èideann a rinn an leabhar le taic bhon bhuidhinn Alba Aosmhòr.

Air fhoillseachadh