Co-labhairt son Gàidhlig a bhrosnachadh an Eaglais na h-Alba

Thèid co-labhairt a chumail ann an Glaschu an ath-mhìos le eaglais na h-Alba airson Gàidhlig a bhrosnachadh anns an eaglais.

'S e Modaratair Ainmichte na h-Eaglaise, An t-Ollamh Urramach Aonghas Moireasdan, a tha air c`ulaibh a' ghnothaich.

Bidh òraidean ann air cuspairean a leithid litreachais, craolaidh, searmonachadh agus goireasan air-loidhne sa Ghàidhlig.