Ionad cànain, cultair is ciùil do dh'Uibhist a Deas

Is coltach gun tèid ionad cànain, cultair agus ciùil a thogail ann an Uibhist a Deas.

Mun àm seo an-uiridh, cha robh ach sia mìosan aig a' bhuidhinn Ceòlas airson am pròiseact a thoirt air adhart neo cùl a chur ris.

Tha Ceòlas a-nis ag obair ann a com-pàirteachas le buidhnean eile airson a thoirt gu buil ann an 2017.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh