Bochdainn connaidh 's bancaichean bìdhe

Feumaidh cuid sna h-Eileanan Siar bancaichean bìdhe a chleachdadh ri linn na thathas a' cosg air connadh.

Tha sin a rèir Aonghais MhicCarmaig, Cathraiche Buidheann-Ghnìomha Bochdainn Connaidh nan Eilean.

Bha e bruidhinn air thoiseach air coinneimh le SSE feuch cur às do 2sg a bharrachd a tha muinntir na Gaidhealtachd 's nan Eilean a' pàigheadh air connadh.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh